Italieonline

Registrace

Registrací na serveru www.italieonline.eu a umístěním zdrojového kódu reklamní plochy serveru www.italieonline.eu na svých internetových stránkách souhlasí bez výhrady obchodní partner s těmito zprostředkovatelskými podmínkami.

Obecná ustanovení


1. Administrátorem partnerského programu je Italieonline s.r.o. se sídlem Bryksova 757, 19800 Praha 9, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 118991, IČ: 27614140, DIČ: CZ27614140.
2. Tyto pravidla a podmínky upravují povinnosti a práva účastníka programu (dále Partner) a povinnosti a práva společnosti Italieonline s.r.o. (dále Provozovatel).
3. Registrace do Partnerského programu je bezplatná, po jejím dokončení se stáváte Partnerem a zároveň se zavazujete dodržovat podmínky tohoto programu. Partner se přihlašuje (registruje) do programu tím, že vyplní registrační formulář umístěný na webových stránkách. Provozovatel může registraci odmítnout bez udání důvodu. Partnerem může být pouze osoba starší 15 let, a pokud je fyzická osoba, nesmí mít zaregistrovaný více než 1 partnerský účet.
4. Osobní údaje Partnera uvedené při registraci do Partnerského programu jsou zpracovávány provozovatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
5. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných provozovatelem k marketingovým účelům.
6. Partner souhlasí s tím, že Provozovatel může používat jeho jméno (název vaší společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.
7. Partner souhlasem s podmínkami Partnerského programu dává souhlas i ke zpracování svých osobních údajů při registraci uvedených. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Provozovatele. 

Podmínky spolupráce


8. Provozovatel přenechává Partnerovi právo na inzerci turistických produktů, jež jsou součástí aktuální nabídky Provozovatele, případně jeho dalších partnerů.
9. Partner si může vybrat, jakou formou bude propagovat produkty případně stránky Provozovatele. Půjde zejména o umístění různých druhů reklamních formátů standardních velikostí, které dodá Provozovatel. Partner může dále odkazovat na stránky Provozovatele formou textového inzerátu na svých stránkách. Důležitá je ovšem přítomnost unikátního identifikačního čísla Partnera ve všech odkazech směrovaných na stránky Provozovatele.
10. Propagace Provozovatele nesmí být umístěna na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky a na pornografické servery. Zároveň nesmí Partner propagovat produkty Provozovatele způsobem, který by odporoval dobrým mravům a poškozoval dobré jméno společnosti, např. lživým tvrzením o nabízených produktech. Webová prezentace rovněž nesmí obsahovat nadměrná, opakovaná slova v obsahu nebo v kódu prezentace, ani klamný nebo manipulující obsah určený na vylepšení hodnocení stránek ve výsledcích vyhledávání.
11. Při propagaci produktů Provozovatele pomocí ostatních reklamních systému (např. PPC systémů), nesmí reklamní formáty končit přímo na serveru Provozovatele, ale jen a pouze na webu Partnera.
12. Při propagaci produktů Provozovatele je obecně zakázáno používat všechna automatická otevírání web stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání serveru Provozovatele do pop-up a pop-under oken, do iframe apod. Kliknutí na reklamy Provozovatele musí být výsledkem opravdového zájmu návštěvníka webu a partner nesmí návštěvníka ke kliknutí na reklamy na svých stránkách vyzývat.
13. Reklamní formáty Provozovatele nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah relevantní či nikoliv.
14. Provozovatel neodpovídá za funkčnost reklamních kódů jakkoli modifikovaných Partnerem. Provozovatel zároveň nezaručuje žádné minimální počty zobrazení reklam či kliknutí na jakoukoli reklamu, dobu jejich uskutečnění, případně konkrétní částky, které na základě této smlouvy získáte.

Provize - výše, podmínky a její výplata


16. Provozovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi odměnu ve výši 4 % z ceny prodaného zájezdu nebo cestovní služby. Prodaný zájezd je takový, který je zakoupen zákazníkem, jenž přišel na stránky Provozovatele ze stránek Partnera a to během 30 dní od okamžiku, kdy naposledy klikl na banner Partnera a navštívil tak stránky Provozovatele. Zájezd se stává prodaným v okamžiku připsání zálohové platby v min. výši 50% ceny zájezdu.
17. Z technických důvodů je pro uznání provize nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.
18. Provizi dle bodu 16) obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek přišel zákazník jako poslední.
19. Partner vystaví firmě Provozovateli fakturu za provize z prodeje (uskutečněného a vypočteného dle bodu 16) na základě údajů z online podané žádosti o výplatu provize. V případě, že není subjektem, který může vystavovat faktury a jde-li o jeho první žádost o výplatu provize, je mu automaticky zaslána tzv. Smlouva o zprostředkování. Partner je povinen tuto smlouvu podepsat a zaslat obratem na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouva o zprostředkování je právní dokument, který umožňuje výplatu provizí našim Partnerům bez Živnostenského listu. Podmínkou výplaty provize je doplnění osobních nebo firemních údajů do partnerského systému.
20. Maximální fakturovaná částka během jednoho kalendářního měsíce je 100 000 Kč. Okamžikem fakturace přichází Partner o nárok na další provizi z fakturovaných objednávek.
21. Provozovatel se zavazuje vyplatit provizi Partnera nejpozději do 30 dnů po splnění všech patřičných náležitostí (zaslání faktury, smlouvy o zprostředkování apod.). Výdaje spojené s bankovními převody hradí Provozovatel. Partner je povinen zaslat fakturu nebo smlouvu o zprostředkování do 6 měsíců od data požádání o výplatu provize. Pokud tak Partner neučiní, pozbývá dalšího nároku na fakturovanou provizi.
22. Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je plátcem DPH k fakturované částce si připočte 21% DPH.
23. Provozovatel může kdykoliv změnit strukturu cen a plateb. Pokud hodláte jakoukoli platbu v rámci programu zpochybňovat, musíte o tom Provozovatele písemnou formou vyrozumět do 30 dnů od příslušné platby. Pokud tak neučiníte, vzdáváte se tím práva na uplatnění všech nároků na takovou platbu. Výše platby bude vypočítána výhradně na základě záznamů vedených Provozovatele. Žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou Provozovatelem uznávány a nebudou mít žádný účinek v rámci této smlouvy.

Provozovatel se souhlasem s těmito podmínkami zavazuje,


24. že přebírá odpovědnost za celý uživatelský servis: potvrzení rezervace, zaplacení a eventuální reklamace.
25. že svému Partnerovi zajistí přístup na server, kde bude moci online sledovat výsledky svojí kampaně. Zejména počet zobrazení reklamy, prokliků, objednaných a zaplacených zájezdů a také výši své aktuální provize. V tomto uživatelském rozhraní si bude moci požádat online o její vyplacení (dle bodu 19)

Podmínky odstoupení od smlouvy


26. Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou, může ji zrušit kterákoliv smluvní strana. Provozovatel doručením návrhu na zrušení spolupráce resp. smlouvy o zprostředkování Partnerovi formou e-mailu. Partner stejným způsobem nebo odstraněním zdrojových kódů reklamní plochy Provozovatele.
27. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění bannerů na stránkách našich partnerů a ukončit partnerskou spolupráci v případě porušení jakéhokoliv bodu těchto pravidel a podmínek.
28. V případě odhalení podvodů ze strany Partnera si Provozovatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit spolupráci a to bez jakýchkoliv nároků a povinností vyplývající ze smlouvy mezi Provozovatelem a takovým Partnerem.

Závěrečná ustanovení


29. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto pravidla a podmínky a aktivovat nové verze Partnerského programu. Každý účastník Partnerského programu bude o změnách informován emailem 5 dní před provedením těchto změn. Pokud Partner nepřijme nové podmínky, kontrakt mezi ním a Provozovatelem bude ukončen.
30. Účast v Partnerskému programu je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.
Platnost podmínek a pravidel affiliate programu ITALIEONLINE.EU je od 1. ledna 2017.

Akceptuji podmínky spolupráce.